Skip to content

All you've got to do is call 0808 808 1010 0808 808 1010 Call free, 365 days a year

Cymraeg

Cymraeg

Cymraeg

Rydyn ni'n gweithio tuag at ehangu'r nifer o wasanaethau a gwybodaeth y gallwn ni ei gynnig yn Gymraeg. Ar hyn o bryd rydyn ni'n darparu'r canlynol:

Cwnsela: Mae ein gwasanaethau cwnsela ar gael i unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser, sy'n cynnwys y teulu a chyfeillion, a'r rhai sy'n gofalu am rywun arall.  Rydyn ni'n cynnig hyn ar y ffôn, ar Skype neu wyneb yn wyneb mewn canolfannau yn Y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerfyrddin, Cwmbrân ac Abertawe ac ar ein Huned Cefnogaeth Canser Symudol.

Galw'n-ôl Canser: Mae'n Gwasanaeth Galw'n-ôl Canser yn caniatáu i ni ddarparu cefnogaeth ragweithiol i bob claf unigol yng Nghymru sy'n derbyn unrhyw fath o driniaeth canser. Cynigiwn fynediad i system gymorth teliffon i bob claf er mwyn monitro a gwerthuso eu cynnydd dros gyfnod hirdymor. Bydd nyrs brofiadol yn galw cleifion ar ôl saith niwrnod, un mis a chwe mis ar ôl iddyn nhw gael eu cofrestru, er mwyn holi sut maen nhw'n dod ymlaen ac i ofyn a ydyn nhw angen cymorth ychwanegol.

Cyngor Lles a Budd-daliadau: Y llynedd helpodd ein Tîm Cymorth Canser gleifion a'u teuluoedd i gael gafael ar werth tros £1.3m o fudd-daliadau a hawliau eraill. Gallwn gynnig cyngor ar sut i ddelio â dyled, edrych a oes unrhyw arian y mae gennych hawl iddo, a'ch cynghori sut i gael gafael ar y ffurflenni priodol a gwybodaeth.

Ar gyfer y gwasanaethau uchod, ffoniwch ein Llinell Cefnogaeth Canser Rhadffôn 0808 808 10 10 sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 8am - 8pm. Fe wnawn bob ymdrech i ymateb i'ch galwad yn Gymraeg. Os na fydd siaradwr Cymraeg ar gael pan alwch, fe gofnodwn eich manylion a'ch galw'n ôl.

Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid oes gennym y cyllid i ddarparu gwefan ddwyieithog gyflawn. Fodd bynnag, os hoffech unrhyw wybodaeth yn Gymraeg, cysylltwch â ni ar info@tenovuscancercare.org.uk  neu 029 2076 8850, ac fe wnawn ni ddarparu cyfieithiad.