Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Our fundraising promise

Our fundraising promise

As Tenovus Cancer Care, we made a promise over 50 years ago to provide support to people affected by cancer, to give them hope, whatever happens.

Today, thanks to amazing people like you, that work continues with treatment, care and support to thousands of people every year, when and where it is needed.

You are at the heart of everything we achieve, in recognition of this, we are registered with the Fundraising Regulator to ensure that the experience you have with us is of the highest standard possible. We are also a member of the Chartered Institute of Fundraising.

Our friendly Fundraising Team is on hand to answer any queries and we very much value your feedback. If you have any questions about our promise or our fundraising, please email us on fundraising@tenovuscancercare.org.uk or call 029 2076 8850.

If you are worried or have questions about cancer, please feel free to contact our free Support Line on 0808 808 1010.

We will commit to high standards

 • We will adhere to the Fundraising Code of Practice.
 • We will monitor fundraisers, volunteers and third parties working with us to raise funds, to ensure that they comply with the Code of Fundraising Practice and with this Promise.
 • We will comply with the law as it applies to charities and fundraising.
 • We will display the Fundraising Regulator badge on our fundraising material to show we are committed to good practice.

We will be clear, honest and open

 • We will tell the truth and we will not exaggerate.
 • We will do what we say we are going to do with donations we receive.
 • We will be clear about who we are and what we do.
 • We will give a clear explanation of how you can make a gift and change a regular donation.
 • Where we ask a third party to fundraise on our behalf, we will make this relationship and the financial arrangement transparent.
 • We will be able to explain our fundraising costs and show how they are in the best interests of our cause if challenged.
 • We will ensure our complaints process is clear and easily accessible.
 • We will provide clear and evidence based reasons for our decisions on complaints.

We will be respectful

 • We will respect your rights and privacy.
 • We will not put undue pressure on you to make a gift. If you do not want to give or wish to cease giving, we will respect your decision.
 • We will have a procedure for dealing with people in vulnerable circumstances and it will be available on request.
 • Where the law requires, we will get your consent before we contact you to fundraise.
 • If you tell us that you don’t want us to contact you in a particular way we will not do so. We will work with the Telephone, Mail and Fundraising Preference Services to ensure that those who choose not to receive specific types of communication don’t have to.

We will be fair and reasonable

 • We will treat donors and the public fairly, showing sensitivity and adapting our approach depending on your needs.
 • We will take care not to use any images or words that intentionally cause distress or anxiety.
 • We will take care not to cause nuisance or disruption to the public.

We will be accountable and responsible

 • We will manage our resources responsibly and consider the impact of our fundraising on our donors, supporters and the wider public.
 • If you are unhappy with anything we’ve done whilst fundraising, you can contact us to make a complaint. We will listen to feedback and respond appropriately to compliments and criticism we receive.
 • We will have a complaints procedure, a copy of which will be available on our website or available on request.
 • Our complaints procedure will let you know how to contact the Fundraising Regulator in the event that you feel our response is unsatisfactory.
 • We will monitor and record the number of complaints we receive each year and share this data with the Fundraising Regulator on request.

 

Ein haddewid codi arian

Dros 50 mlynedd yn ôl, gwnaethom addewid fel Gofal Canser Tenovus i ddarparu cymorth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser, gan gynnig gobaith iddyn nhw beth bynnag a ddaw.

Diolch i bobl anhygoel fel chi, mae’r gwaith hwnnw yn parhau heddiw drwy ddarparu triniaeth, gofal a chymorth i filoedd o bobl bob blwyddyn lle a phan fod eu hangen.

Chi sydd wrth galon popeth rydym yn ei gyflawni. Er mwyn cydnabod hyn, rydym wedi cofrestru â’r Rheoleiddiwr Codi Arian i sicrhau bod eich profiad ohonom o’r safon uchaf posib. Rydym hefyd yn aelod o’r Sefydliad Codi Arian Siartredig.

Mae ein Tîm Codi Arian cyfeillgar ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ac rydym wir yn gwerthfawrogi eich adborth.  Os oes gennych gwestiynau ynghylch ein haddewid neu faterion codi arian, anfonwch ebost atom fundraising@tenovuscancercare.org.uk neu ffonio 029 2076 8850.

Os oes gennych bryderon neu gwestiynau am ganser, ffoniwch ein Llinell Gymorth rhad ac am ddim ar 0808 808 1010.

Byddwn yn ymrwymo I safonau uchel

 • Byddwn yn dilyn y Cod Ymarfer Codi Arian
 • Byddwn yn monitro codwyr arian, gwirfoddolwyr a thrydydd partïon sy’n gweithio gyda ni i godi arian, i sicrhau eu bod nhw’n cydymffurfio â’r Cod Ymarfer Codi Arian a’r Addewid hon.
 • Byddwn yn cydymffurfio â’r gyfraith fel y bo’n gymwys i elusennau a chodi arian.
 • Byddwn yn arddangos y bathodyn Rheoleiddiwr Codi Arian ar ein deunyddiau codi arian i ddangos ein bod wedi ymrwymo i arferion da.

Byddwn yn glir, yn onest ac yn agored

 • Byddwn yn dweud y gwir ac ni fyddwn yn gor-ddweud.
 • Byddwn yn gwneud yr hyn y dywedwn y byddwn yn ei wneud gyda’r rhoddion a gawn.
 • Byddwn yn glir ynghylch pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud.
 • Byddwn yn rhoi esboniad clir o sut y gallwn wneud rhodd a newid rhodd reolaidd.
 • Os gofynnwn i drydydd parti godi arian ar ein rhan, byddwn yn gwneud y berthynas hon a’r trefniadau ariannol yn dryloyw.
 • Byddwn yn gallu esbonio ein costau codi arian a dangos sut maent er lles gorau ein hachos os caiff eu herio.
 • Byddwn yn sicrhau bod ein proses gwyno yn glir ac yn hygyrch.
 • Byddwn yn rhoi rhesymau clir, seiliedig ar dystiolaeth am ein penderfyniadau am gwynion.

Byddwn yn barchus

 • Byddwn yn parchu eich hawliau a’ch preifatrwydd.
 • Ni fyddwn yn rhoi gormod o bwysau arnoch i wneud rhodd. Os nad ydych am roi neu rydych am roi’r gorau i roi, byddwn yn parchu eich penderfyniad.
 • Bydd gweithdrefn gennym yn ei le ar gyfer delio â phobl mewn amgylchiadau agored i niwed a bydd ar gael ar gais.
 • Os yw’r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol, byddwn yn ceisio eich cydsyniad cyn cysylltu â chi i godi arian.
 • Os dywedwch wrthym nad ydych am i ni gysylltu â chi mewn ffordd arbennig ni fyddwn yn gwneud hynny. Byddwn yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn, Post a Chodi Arian i sicrhau nad yw’r rhai sy’n dewis peidio â derbyn mathau penodol o ddogfennau cyfathrebu yn eu cael.

Byddwn yn deg ac yn rhesymol

 • Byddwn yn trin rhoddwyr a’r cyhoedd yn deg, gan ddangos sensitifrwydd ac addasu ein hymagwedd yn dibynnu ar eich anghenion.
 • Byddwn yn gofalu i beidio â defnyddio unrhyw ddelweddau neu eiriau sy’n achosi gofid neu bryder yn fwriadol.
 • Byddwn yn gofalu i beidio ag achosi niwsans neu amharu ar y cyhoedd.

Byddwn yn atebol ac yn gyfrifol

 • Byddwn yn rheoli ein hadnoddau mewn modd cyfrifol ac yn ystyried effaith ein codi arian ar ein rhoddwyr, ein cefnogwyr a’r cyhoedd.
 • Os ydych yn anhapus gydag unrhyw beth rydym wedi’i wneud wrth godi arian, gallwch gysylltu â ni trwy wneud cwyn. Byddwn yn gwrando ar adborth ac yn ymateb yn briodol i’r cwynion a’r feirniadaeth a gawn.
 • Bydd trefn gwyno gennym, a bydd copi ohoni ar gael ar ein gwefan neu bydd ar gael ar gais.
 • Bydd ein trefn gwyno yn rhoi gwybod i chi sut i gysylltu â’r Rheoleiddiwr Codi Arian os teimlwch fod ein hymateb yn anfoddhaol.
 • Byddwn yn monitro ac yn cofnodi nifer y cwynion a gawn bob blwyddyn ac yn rhannu’r data hwn gyda’r Rheoleiddiwr Codi Arian ar gais.

Fundraise

Organising a fundraising event or activity, is to put it simply, fun! It can be hard work, but it’s hugely rewarding, and it can be whatever you like!

Fundraise now

Events

Joining us at an event is a great way to support cancer patients and their loved ones, and have fun. We’re adding new events all the time, so check back regularly to find out what’s on.

Find out more

Donate

We rely on donations to provide essential care and support for cancer patients and their loved ones, where and when they need us most.

Make a one off donation