Skip to content

All you've got to do is call 0808 808 1010 0808 808 1010 Call free, 365 days a year

Cymraeg

Cymraeg

Cymraeg

Rydyn ni'n gweithio tuag at ehangu'r nifer o wasanaethau a gwybodaeth y gallwn ni ei gynnig yn Gymraeg. Ar hyn o bryd rydyn ni'n darparu'r canlynol:

Llinell Gymorth: Os oes gennych chi neu un o'ch anwyliaid ganser, rydym ar ben arall y ffôn. Mae ein nyrsus profiadol yma 365 diwrnod y flwyddyn i gynnig gwybodaeth, cymorth a chyngor ymarferol. Rydyn ni yma o 8 y bore hyd 8 yr hwyr, ond os ffoniwch chi cyn neu ar ôl hynny, gadewch neges ac fe wnawn ninnau ffonio'n ôl. Mae eich galwad am ddim ac yn gyfrinachol. Ffonio’n unig sydd angen, ar 0808 808 1010.

Galw'n-ôl Canser: Mae'n Gwasanaeth Galw'n-ôl Canser yn caniatáu i ni ddarparu cefnogaeth ragweithiol i bob claf unigol yng Nghymru sy'n derbyn unrhyw fath o driniaeth canser. Cynigiwn fynediad i system gymorth teliffon i bob claf er mwyn monitro a gwerthuso eu cynnydd dros gyfnod hirdymor. Bydd nyrs brofiadol yn galw cleifion ar ôl saith niwrnod, un mis a chwe mis ar ôl iddyn nhw gael eu cofrestru, er mwyn holi sut maen nhw'n dod ymlaen ac i ofyn a ydyn nhw angen cymorth ychwanegol.

Cyngor Lles a Budd-daliadau: Y llynedd helpodd ein Tîm Cymorth Canser gleifion a'u teuluoedd i gael gafael ar werth tros £1.3m o fudd-daliadau a hawliau eraill. Gallwn gynnig cyngor ar sut i ddelio â dyled, edrych a oes unrhyw arian y mae gennych hawl iddo, a'ch cynghori sut i gael gafael ar y ffurflenni priodol a gwybodaeth.

Ar gyfer y gwasanaethau uchod, ffoniwch ein Llinell Gymorth rhadffôn ar 0808 808 1010 sydd ar agor 8y.b. – 8y.h., 365 diwrnod y flwyddyn. Fe wnawn bob ymdrech i ymateb i'ch galwad yn Gymraeg. Os na fydd siaradwr Cymraeg ar gael pan alwch, fe gofnodwn eich manylion a'ch galw'n ôl.

Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid oes gennym y cyllid i ddarparu gwefan ddwyieithog gyflawn. Fodd bynnag, os hoffech unrhyw wybodaeth yn Gymraeg, cysylltwch â ni ar info@tenovuscancercare.org.uk  neu 029 2076 8850, ac fe wnawn ni ddarparu cyfieithiad.