Skip to main content

 

 1. Diffiniadau

O fewn y Telerau ac Amodau hyn (“Amodau”), mae: –

“Elusen” yn cyfeirio at Gofal Canser Tenovus / Tenovus Cancer Care (elusen gofrestredig. Rhif elusen:1054015).

“nwyddau” yn cyfeirio at y nwyddau fydd yr Elusen ac/neu Tenovus Tradings Ltd yn cyflenwi yn unol â’r amodau hyn.

“Gwybodaeth” yn cyfeirio at yr holl wybodaeth sy’n cael ei ddarparu gan yr Elusen drwy’r wefan

“Cwci” yn cyfeirio at farciwr / dynodwr meddalwedd wedi'i storio dros dro yn eich terfynell gan Tenovus. Mae'n hanfodol ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hwyluso'r gwasanaeth ar-lein sy'n angenrheidiol i brynu nwyddau gan yr Elusen. Bydd Gofal Canser Tenovus yn dileu'r cwci yn awtomatig unwaith y bydd eich trafodiad ar-lein wedi'i gwblhau. Fodd bynnag, nid yw “cwcis” o'r fath yn cadw gwybodaeth bersonol a allai adnabod eich cyfrifiadur i drydydd parti.

“Archeb” yn cyfeirio at archeb pryniant mewn perthynas â’r nwyddau sy’n cael eu darparu gan ddefnyddiwr yr Elusen ar y ffurflen archebu ar y wefan.

“y Defnyddiwr” yn cyfeirio at unrhyw gwmni, corff neu berson sy’n defnyddio’r wefan neu sy’n prynu nwyddau o’r wefan.

“y Wefan” yn cyfeirio at wefan yr Elusen www.tenovuscancercare.org.uk

 1. Defnydd o’r wefan
  1. Cynigir y Wefan a'r Nwyddau arni i'r Defnyddiwr at ddefnydd anfasnachol personol yn unig.
  2. Mae unrhyw ddefnydd o'r Wefan neu bryniant Nwyddau o'r Wefan yn ddarostyngedig i'r Amodau hyn ac ni fydd unrhyw amrywiad i'r Amodau hyn yn cael unrhyw effaith oni bai y cytunwyd arno yn ysgrifenedig gan yr Elusen.
 2. Hawliau Eiddo Deallusol
 3. Mae'r hawliau o fewn cynnwys, dyluniad, cynllun, lluniau, logos a ffotograffau ar y Wefan (ac eithrio hawlfraint mewn rhai adroddiadau a phapurau a gyflwynwyd gan Ddeiliaid Grant Ymchwil Gofal Canser Tenovus) yn eiddo i'r Elusen neu'n drwyddedig ohoni. Ni chaiff defnyddwyr addasu, copïo, dosbarthu, trosglwyddo, arddangos, perfformio, atgynhyrchu, cyhoeddi, trwyddedu, creu gweithiau deilliadol o, trosglwyddo, na gwerthu unrhyw wybodaeth, graffeg, dyluniadau na deunydd hawlfraint arall a geir o'r Wefan hon. Gellir lawrlwytho deunydd hawlfraint ar gyfer ymchwil preifat, astudio neu at ddefnydd mewnol yn unig. Mae angen caniatâd ffurfiol yn ysgrifenedig gan gynrychiolydd o'r Elusen sydd wedi'i awdurdodi'n briodol ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o ddeunydd yr Elusen.
  1. Ni chaiff unrhyw wefan arall fframio unrhyw ran o’r Wefan heb ganiatâd ysgrifenedig penodol yr Elusen. Ni cheir defnyddio enw'r Elusen fel allweddair, meta-tag, neu i ddargyfeirio neu drosglwyddo peiriannau chwilio i wefannau eraill.
  2. Mae'r Defnyddiwr yn cytuno na fydd yn:
   1. gwrthdroi, peiriannu neu ddadelfennu unrhyw feddalwedd sydd ar gael trwy'r Wefan;
   2. dileu, newid neu guddio unrhyw adnabod cynnyrch neu hysbysiadau o hawliau perchnogol neu unrhyw gyfyngiad ar neu o fewn y Wefan;
   3. dileu unrhyw hawlfraint, nod masnach neu hysbysiadau hawl eiddo deallusol eraill sydd wedi'u cynnwys yn y deunydd ar y Wefan.
 4. Mae'r Defnyddiwr yn cytuno na fydd yn defnyddio'r Wefan at unrhyw ddibenion anghyfreithlon, yn benodol, ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol: -
 5. cyhoeddi, postio, uwchlwytho, dosbarthu, lledaenu neu drosglwyddo gwybodaeth neu luniau sy'n anweddus neu'n pornograffig, bygythiol, hiliol, tramgwyddus, difenwol, enllibus neu yr honnir yn farn yr Elusen;
 6. uwchlwytho ffeiliau sy'n cynnwys meddalwedd neu ddeunyddiau eraill sy'n torri unrhyw hawliau eiddo deallusol neu sy'n torri hyder;
 7. lawrlwytho unrhyw ffeil o ddeunyddiau a bostiwyd gan Ddefnyddiwr arall lle mae'r Defnyddiwr yn rhesymol yn gwybod na ellir eu copïo na'u defnyddio'n gyfreithiol fel arall;
 8. aflonyddu, stelcian, bygwth neu dorri hawliau unrhyw drydydd parti fel arall;
 9. hysbysebu neu gynnig gwerthu nwyddau neu wasanaethau.
 10. Dolenni
 11. Rhaid i bob Defnyddiwr sydd eisiau darparu dolenni i'r Wefan gael caniatâd ffurfiol yn ysgrifenedig gan gynrychiolydd awdurdodedig o'r Elusen.
 12. Darperir pob dolen i wefannau allanol er gwybodaeth a chyfleustra yn unig. Mae'r Defnyddiwr yn cytuno nad yw'r Elusen mewn unrhyw ffordd yn rheoli nac yn cymeradwyo'r deunydd sydd wedi'i gynnwys ar y gwasanaethau neu'r cynhyrchion a gynigir trwy wefannau o'r fath.
 13. Cywirdeb ac Argaeledd
 14. Mae'r Defnyddiwr yn cytuno nad yw'r Elusen yn gwarantu cywirdeb a chyflawnrwydd y Wefan a'r Wybodaeth sydd arni. Nid yw'r Wybodaeth a ddarperir yn gyfystyr â chyngor busnes, meddygol na chyngor proffesiynol arall ac mae'n destun newid
 15. Nid yw'r Elusen yn gyfrifol am unrhyw wallau neu hepgoriadau nac am y canlyniadau a gafwyd o ddefnyddio'r Wybodaeth. Darperir yr holl Wybodaeth “fel y mae” heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd, prydlondeb na'r canlyniadau a geir o ddefnyddio'r Wybodaeth
 16. Gall yr Elusen yn ôl ei disgresiwn newid fformat a chynnwys y Wefan ac atal ei gweithrediad ar gyfer gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw neu er mwyn uwchraddio cynnwys neu ymarferoldeb y Wefan.
 17. Mae'r Defnyddiwr yn cytuno nad yw'r Elusen yn ymrwymo i ddarparu gwefan sy’n rhydd o ddiffygion ac ni fydd yr Elusen yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o ddiffyg argaeledd dros y Wefan.
 18. Ffurfio Contract
 19. Ni fydd unrhyw Archeb gan y Defnyddiwr yn cael ei dderbyn nes bod cadarnhad yn cael ei gyfleu trwy e-bost i'r cyfeiriad e-bost y mae'r Defnyddiwr yn ei ddarparu i'r Elusen ar y ffurflen archebu.
 20. Prisiau
 21. Pris y Nwyddau fydd:
 22. yr un a gyhoeddir ar y Wefan pan dderbynnir yr Archeb gan yr Elusen.
 23. y pris heb gynnwys TAW a phrisiau danfon. [Os yw'r Nwyddau yn cael eu danfon y tu allan i'r UE, bydd y Defnyddiwr yn gyfrifol am unrhyw ddyletswyddau mewnforio, trethi lleol ac unrhyw daliadau gweinyddol ar ôl eu derbyn.
 24. Taliadau
 25. Rhaid talu ymlaen llaw gyda cherdyn credyd.
 26. Rhaid talu yn amserol
 27. Ni ystyrir unrhyw daliad wedi'i dderbyn nes bod yr Elusen wedi derbyn arian wedi'i glirio.
 28. Canslo
 29. Mae gan y Defnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd 7 Diwrnod Gwaith ar ôl derbyn y Nwyddau.
 30. Rhaid rhoi rhybudd canslo yn ysgrifenedig â llaw, post, ffacs neu e-bost i gyfeiriad yr Elusen, a ddangosir ar y wefan. Rhaid i'r rhybudd ddarparu manylion y Nwyddau a archebwyd. Os gadewir y nwyddau yn y cyfeiriad a ddangosir ar wefan yr Elusen, a’u bod wedi’u gyfeirio at yr Elusen, ystyrir eu bod wedi’u danfon ar y diwrnod hwnnw. Os anfonir hysbysiad trwy ffacs, post neu e-bost i gyfeiriadau neu rifau priodol yr Elusen, cymerir ei fod wedi'i roi ar y diwrnod yr anfonwyd.
 31. Os bydd y Defnyddiwr yn defnyddio’r hawl i ganslo ar ôl i'r Nwyddau gael eu danfon, bydd y Defnyddiwr yn gyfrifol am ddychwelyd y Nwyddau i'r Elusen ar ei gost ei hun. Rhaid dychwelyd y Nwyddau i'r cyfeiriad a ddangosir ar y Wefan, oni nodir yn wahanol gan yr Elusen. Mae'n ddyletswydd ar y Defnyddiwr i gymryd gofal rhesymol bod y Nwyddau yn cael eu derbyn gan yr Elusen ac nad ydynt yn cael eu difrodi wrth eu cludo. Bydd y Defnyddiwr yn atebol am unrhyw ddifrod i Nwyddau, tra bydd yng ngofal y Defnyddiwr, neu wrth ei gludo i'r Elusen.
 32. Bydd yr Elusen yn ad-dalu'r Defnyddiwr cyn pen 30 diwrnod gwaith am unrhyw swm a dalwyd gan y Defnyddiwr neu a ddebydwyd o'i gerdyn credyd.
 33. Dosbarthu
 34. Bydd yr Elusen yn danfon y Nwyddau i'r cyfeiriad a bennir gan y Defnyddiwr ar y ffurflen archebu o fewn cyfnod amser rhesymol i'r archeb.
 35. Os nad yw'r Defnyddiwr yn derbyn Nwyddau pan fyddant yn barod i'w danfon neu os nad yw'r Elusen yn gallu dosbarthu'r Nwyddau mewn pryd oherwydd nad yw'r Defnyddiwr wedi darparu cyfarwyddiadau, dogfennau, trwyddedau nac awdurdodiadau priodol:
 36. bydd y Defnyddiwr yn gyfrifol am risg o golled neu ddifrod i'r Nwyddau;
 37. ystyrir bod y Nwyddau wedi'u dosbarthu; a
 38. gall yr Elusen storio'r Nwyddau nes eu dosbarthu, ac ar hynny bydd y Defnyddiwr yn atebol am yr holl gostau a threuliau cysylltiedig.
 39. Bydd unrhyw atebolrwydd i'r Elusen am beidio â danfon y Nwyddau yn gyfyngedig i amnewid y Nwyddau o fewn amser rhesymol neu ad-dalu'r Defnyddiwr am unrhyw swm a dalwyd.
 40. Mae'r Elusen yn cadw'r hawl i anfon y Nwyddau dim ond os yw'r Post a'r Pecynnu cywir wedi'i dalu fel y manylir yn ein manylion Post a Phecynnu.
 41. Ansawdd
 42. Mae'r Elusen yn gwarantu y bydd y Nwyddau, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau eraill yr Amodau hyn wrth eu cyflwyno:
 43. o ansawdd boddhaol o fewn ystyr Deddf Gwerthu Nwyddau 1994;
 44. yn rhesymol addas at y diben y maen nhw’n cael eu gwerthu
 45. Ni fydd yr Elusen yn atebol am dorri amod 11.1.1 oni bai
 46. bod y Defnyddiwr yn rhoi rhybudd ysgrifenedig o unrhyw ddiffyg i'r Elusen cyn pen 7 diwrnod o'r amser pan fydd y Defnyddiwr yn darganfod neu y dylai ddarganfod y diffyg a
 47. rhoi cyfle rhesymol i'r Elusen ar ôl derbyn yr hysbysiad i archwilio nwyddau o'r fath ac os gofynnir i'r Defnyddiwr wneud hynny trwy'r Elusen, dychwelwch Nwyddau o'r fath i'r cyfeiriad a ddangosir ar y Wefan ar gost yr Elusen i'r arholiad gael ei gynnal yno.
 48. Ni fydd yr Elusen yn atebol am dorri amod 11.1.1 os
 49. bydd y Defnyddiwr yn gwneud unrhyw ddefnydd pellach o nwyddau o'r fath ar ôl rhoi rhybudd o'r fath neu
 50. bydd y Defnyddiwr yn newid neu'n atgyweirio nwyddau o'r fath heb gydsyniad ysgrifenedig yr Elusen
 51. Yn ddarostyngedig i amod 11.2 ac 11.3 os nad yw unrhyw un o'r Nwyddau yn cydymffurfio â'r warant yn 11.1.1 rhaid i'r Elusen, yn ôl ei dewis, atgyweirio neu ddisodli Nwyddau o'r fath neu fireinio pris Nwyddau ar gyfradd y contract ar yr amod, os yw'r Elusen felly yn gofyn i'r Defnyddiwr, ar dreuliau'r Elusen, ddychwelyd y Nwyddau neu'r rhannau o Nwyddau o'r fath sy'n ddiffygiol i'r Elusen.
 52. Force Majeure
 53. Mae'r Elusen yn cadw'r hawl i ohirio’r dyddiad dosbarthu neu i ganslo'r contract neu leihau cyfanswm y Nwyddau a archebwyd gan y Defnyddiwr os caiff ei hatal neu ei hoedi wrth gynnal ei busnes oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'r rheolaeth resymol yr Elusen. Gall hyn gynnwys, heb gyfyngiad, gweithredoedd Duw, gweithredoedd llywodraethol, rhyfel neu argyfwng cenedlaethol, gweithredoedd terfysgaeth, protest, terfysg, cynnwrf sifil, tân, ffrwydrad, llifogydd, epidemig, cloi allan, streiciau neu anghydfodau llafur eraill, neu ataliadau neu oedi sy'n effeithio ar gludwyr neu anallu neu oedi cyn cael cyflenwadau o ddeunyddiau digonol neu addas ar yr amod, os bydd y digwyddiad dan sylw yn parhau am gyfnod o fwy na 14 diwrnod, bydd gan y Defnyddiwr hawl i roi rhybudd ysgrifenedig i'r Elusen i derfynu'r contract.
 54. Aseinio
 55. Ni fydd hawl gan y Defnyddiwr aseinio'r contract nac unrhyw ran ohono heb ganiatâd ysgrifenedig yr Elusen ymlaen llaw.
 56. Colled Ganlyniadol
 57. Nid oes unrhyw beth yn yr Amodau hyn yn eithrio neu'n cyfyngu atebolrwydd yr Elusen
 58. marwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan esgeulustod yr Elusen; neu
 59. camliwio twyllodrus
 60. Ni fydd yr Elusen yn atebol p'un ai mewn contract neu mewn camwedd am golli elw neu gontractau neu am unrhyw golled, anaf neu ddifrod canlyniadol yn ddarostyngedig i gymal 10.1 uchod, sy'n codi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o ddefnyddio'r Wefan neu brynu Nwyddau o'r Wefan.
 61. Yn ddarostyngedig i'r uchod, bydd cyfanswm atebolrwydd yr Elusen mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod neu dorri dyletswydd statudol), camliwio, adfer neu godi fel arall mewn cysylltiad â'r Amodau hyn yn gyfyngedig i bris anfoneb yr Archeb sy'n arwain at yr atebolrwydd.
 62. Toriad ac Anghyfreithlondeb
 63. Os bydd Llys neu unrhyw awdurdod cymwys arall yn canfod bod unrhyw un o ddarpariaethau'r Amodau hyn yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, bernir bod y darpariaethau hynny wedi'u dileu o'r amodau hyn a bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.
 64. Hepgor
 65. Nid yw unrhyw fethiant gan yr Elusen i weithredu neu ohirio hawl neu a ddarperir gan yr Amodau hyn yn golygu ildiad o'r hawl neu'r rhwymedi neu ildiad o hawliau neu rwymedïau eraill
 66. Hawliau Trydydd Parti
 67. Ni fydd unrhyw ddarpariaeth yn yr Amodau hyn yn orfodadwy gan unrhyw drydydd parti o dan Ddeddf Contract (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.
 68. Cyfraith
 69. Bydd yr Amodau hyn yn cael eu dehongli a'u llywodraethu yn unol â deddfau Cymru a Lloegr
 70. Rhybudd
 71. Bydd unrhyw rybudd sy’n ofynnol ei roi o dan yr Amodau hyn yn cael ei ystyried yn briodol os caiff ei adael neu ei anfon trwy'r post dosbarth cyntaf, post awyr, post cofrestredig, ffacs neu e-bost i gyfeiriad yr Elusen ar y wefan. Bernir bod unrhyw rybudd wedi cael ei dderbyn gan yr Elusen 2 ddiwrnod gwaith yn dilyn dyddiad anfon yr hysbysiad neu ddogfen arall trwy'r post neu, pan anfonir yr hysbysiad neu'r ddogfen arall â llaw neu trwy ffacs neu e-bost, ar yr un pryd â chyflwyno neu drosglwyddo.

 

Ymwadiad Gwefan Gofal Canser Tenovus

 

Diffiniad o’r Telerau

Mae’r geiriau Gofal Canser Tenovus yn cyfeirio at  yr Elusen Gofal Canser Tenovus (elusen gofrestredig. Rhif elusen: 1054015) neu Ganolfan Wybodaeth Canser Tenovus

Hawlfraint

Mae hawlfraint cynnwys, dyluniad a chynllun (gan gynnwys, a heb gyfyngiad hawlfraint mewn unrhyw logo a graffeg ac eithrio hawlfraint mewn rhai adroddiadau a phapurau a gyflwynwyd gan Ddeiliaid Grant Ymchwil Gofal Canser Tenovus) yn perthyn i Gofal Canser Tenovus. Ni chaiff ymwelwyr addasu, copïo, dosbarthu, trosglwyddo, arddangos, perfformio, atgynhyrchu, cyhoeddi, trwyddedu, creu gweithiau deilliadol, trosglwyddo, na gwerthu unrhyw wybodaeth, graffeg, dyluniadau na deunydd hawlfraint arall a geir o'r wefan hon. Gellir lawrlwytho deunydd hawlfraint ar gyfer ymchwil preifat, astudio neu at ddefnydd mewnol yn unig. Mae angen caniatâd ffurfiol ysgrifenedig gan gynrychiolydd awdurdodedig Gofal Canser Tenovus ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o ddeunydd hawlfraint Gofal Canser Tenovus.

Yn ogystal, ni chaiff unrhyw wefan arall fframio o fewn ei wefan ei hun neu unrhyw ran o wefan Gofal Canser Tenovus heb ganiatâd ysgrifenedig gan Gofal Canser Tenovus na defnyddio'r enw Gofal Canser Tenovus fel allweddair, meta-tag, na dargyfeirio peiriannau chwilio i wefannau eraill.

Dolenni

Rhaid i bob gwefan sy'n dymuno cynnwys dolenni i wefan Gofal Canser Tenovus gael caniatâd ffurfiol yn ysgrifenedig gan gynrychiolydd awdurdodedig priodol Gofal Canser Tenovus. Darperir pob dolen i wefannau allanol er gwybodaeth a chyfleustra yn unig. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am y gwefannau sy'n gysylltiedig â nhw, y wybodaeth a geir yno nac unrhyw ddolenni pellach sydd ynddynt. Nid yw dolen yn awgrymu ardystiad o wefan, yn yr un modd, nid yw peidio cynnwys dolen i wefan penodol yn awgrymu diffyg ardystiad.

Cywirdeb

Er ein bod wedi cymryd pob gofal i gasglu gwybodaeth gywir a'i chadw'n gyfoes, ni allwn warantu ei chywirdeb a'i chyflawnrwydd. Nid yw'r wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor busnes, meddygol na chyngor proffesiynol arall, ac mae'n destun newid.

Nid yw Gofal Canser Tenovus yn gyfrifol am unrhyw wallau neu hepgoriadau, nac am y canlyniadau a geir o ddefnyddio'r wybodaeth hon. Caiff yr holl wybodaeth ar y Wefan hon ei nodi “fel y mae”, heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd, cywirdeb, prydlondeb na'r canlyniadau a geir o ddefnyddio'r wybodaeth hon.

Ni fydd Gofal Canser Tenovus, ei elusennau, partneriaid, asiantau neu weithwyr cysylltiedig yn atebol i chi nac unrhyw un arall am unrhyw benderfyniad neu gamau gweithredu sy’n deillio o’r wybodaeth ar y Wefan hon neu am unrhyw iawndal canlyniadol, arbennig neu debyg, hyd yn oed os cewch wybod am y posibilrwydd o iawndal o'r fath.

Argaeledd

Ni allwn warantu mynediad di-dor i’r wefan, na'r gwefannau y mae'n cysylltu â nhw. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw iawndal sy'n deillio o golli defnydd o'r wybodaeth hon.

Os yw canser wedi effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei garu, mae ein Llinell Gymorth canser am ddim yno i chi. Ffoniwch 0808 808 1010