Skip to main content
End Date Oct 2023

Wales Cancer Network Patient Experience Survey

Cancer Type

All

Location

Online

Eligibility

Cancer diagnosis in last 2 years

In the Wales Cancer Network, we put patients, their families, and carers at the heart of our work to improve cancer services and care in Wales. Patient and carer experience is an important part of our mission to improve cancer care and recovery for patients across Wales.  

The aim of this survey is to find out about the experiences of people affected by cancer living in Wales. We need you to share your honest and open thoughts with us.  This will help us support any changes to cancer services in the future, as we listen to the views of the people who use them.  

This survey is aimed at patients who have received their cancer diagnosis within the last 2 years: you may have finished your treatment or still be receiving treatment in some form. 

Filling in this survey is voluntary, and you can choose not to answer some or any of the questions. Your answers are anonymous, and we will use, manage, and store all data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) 2018 currently used in the UK. No personal identifiable data is being collected for the purposes of this survey. 

Thank you for giving your time to take part, we really value your views and comments. 

Please Note: This survey is anonymous, and we are unable to comment on or address any individual complaints which should be made directly to the Health Board providing your care.  

Privacy Notice: 
https://collaborative.nhs.wales/use-of-site/privacy-notice/    

To access the survey, please follow one of the following links: 

Patient Hub - NHS Wales Health Collaborative

https://www.smartsurvey.co.uk/s/WCNPatientExperienceSurvey/

 

Arolwg Profiad Cleifion Rhwydwaith Canser Cymru

Yn Rhwydwaith Canser Cymru, rydym yn rhoi cleifion, eu teuluoedd, a’u gofalwyr wrth galon ein gwaith i wella gwasanaethau canser a gofal yng Nghymru. Mae profiad cleifion a gofalwyr yn rhan bwysig o’n cenhadaeth i wella gofal canser ac adferiad i gleifion ledled Cymru.

Nod yr arolwg hwn yw cael gwybod am brofiadau pobl a effeithiwyd gan ganser ac sy'n byw yng Nghymru. Erfyniwn arnoch i rannu eich meddyliau yn onest ac yn agored gyda ni. Bydd hyn yn ein helpu i gefnogi unrhyw newidiadau i wasanaethau canser yn y dyfodol, drwy wrando ar farn y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau hynny.

Mae'r arolwg hwn wedi'i anelu at gleifion sydd wedi cael diagnosis o ganser o fewn y 2 flynedd diwethaf: efallai eich bod wedi gorffen eich triniaeth neu'n dal i gael rhyw fath o driniaeth.

Mae cyflawni’r arolwg hwn yn wirfoddol, a gallwch ddewis peidio ag ateb unrhyw rai o'r cwestiynau. Bydd eich atebion yn aros yn ddienw, a byddwn yn defnyddio, yn rheoli ac yn storio’r holl ddata yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018 sydd mewn grym ar hyn o bryd yn y DU. Ni fydd unrhyw ddata personol adnabyddadwy yn cael ei gasglu at ddibenion yr arolwg hwn.

Diolch am roi o'ch amser i gymryd rhan, gwerthfawrogwn eich barn a'ch sylwadau yn fawr.

Sylwch: Mae’r arolwg hwn yn ddienw, felly ni allwn  ymateb i unrhyw gwynion penodol - dylid eu cyfeirio’n uniongyrchol i’r Bwrdd Iechyd sy’n darparu eich gofal.

Hysbysiad Preifatrwydd
https://cydweithrediad.gig.cymru/use-of-site/hysbysiad-preifatrwydd/

I gael mynediad i’r arolwg, dilynwch un o’r dolenni canlynol:

Hwb cleifion - Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru

https://www.smartsurvey.co.uk/s/ArowgProfiadCleifionRhwydwaithCanserCymru/

If you or someone you love has been affected by cancer, our free Support Line is there for you. Just call 0808 808 1010