Skip to main content

Please click below for Summer Raffle T&Cs

Entry  

Participation in the Summer Raffle costs £1 per ticket and is open to all mainland Great Britain residents over the age of 18 (this excludes Northern Ireland, Isle of Man and the Channel Islands). Tickets may not be sold on the street or door-to-door and may not be sold to, or by a person under the age of 18.  

The money raised by the Summer Raffle will support the work of Tenovus Cancer Care in providing practical advice, emotional support and treatment to cancer patients and their loved ones. Find out more about how we help, here.  

Payment for participation in the Summer Raffle can be made by credit or debit card, cheque, postal order or cash. CAF or other charity vouchers unfortunately cannot be accepted as payment for tickets.  

All Summer Raffle tickets will be entered into the draw as soon as the ticket and whole payment is received.  

The closing date to buy Summer Raffle tickets is 31st July and the deadline for receipt of the tickets and payment is 7th August.

Tickets received after the closing date will not be entered into the draw, and payment will be treated as a donation to help fund our work. 

Responsibility  

The promoter accepts no responsibility if the chosen method of payment is cancelled in error.  

No responsibility is taken for tickets and payment lost, delayed, or damaged in the post and proof of posting will not be accepted as proof of receipt.  

We are committed to making sure gambling is not used as a source of crime and disorder e.g. money laundering.  We are also committed to the protection of vulnerable people and children.   

Tickets are not to be sold to anyone under the age of 18. If in doubt always ask for ID.  

The maximum number of tickets that can be sold to one supporter is 50. 

The Draw  

All tickets received and paid for in full before the closing date will be entered into the draw.  

The draw will take place on Tenovus Cancer Care Head Office Jones Court, Cardiff CF10 1BR, and tickets will be drawn electronically using a random number generator.  

The first ticket number drawn will receive the first prize of one cash £1,500.  

The second ticket number drawn will receive the second prize of one cash prize £250 

The third, fourth and fifth ticket number drawn will receive the third prize of one £50 cash prize each.  

The next 75 numbers drawn will receive one cash prize of £10 each.  

If the winner cannot be contacted by telephone, they will be notified in writing with payment made by cheque.  

A list of winning numbers will appear on the Tenovus Cancer Care website and will be available on request by phoning 029 2076 8850.  

The result of the Summer Raffle is final. No correspondence will be entered into.  

No under 18s allowed to enter – please note underage gambling is an offence. No prizes will be paid to anyone under the age of 18 years. 

Self Exclusion 

While most people gamble within their means, we recognise gambling can be a problem for some. If you or a family member feels that they are experiencing problems with gambling, you can seek advice and support from trained counsellors at Gambleaware by calling free on 0808 8020 133 or via their website gambleaware.co.uk.  

To support problem gamblers, we operate a self-exclusion policy, which means you will not receive any information about our Grand Draws.  

To be added to our self-exclusion programme please contact our supporter care team by phone on 029 2076 8850 or by e-mail at supportercare@tenovuscancercare.org.uk.   

 

Cymryd rhan  

Mae cymryd rhan yn y Raffl Haf yn costio £1 y tocyn ac mae’n agored i holl drigolion prif diroedd Prydain Fawr dros 18 oed (nid yw hyn yn cynnwys Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel). Ni ellir gwerthu tocynnau ar y stryd nac o ddrws i ddrws ac ni ellir eu gwerthu i/gan berson o dan 18 oed. 

Bydd yr arian a godwyd gan Raffl Haf yn cefnogi gwaith Gofal Canser Tenovus wrth ddarparu cyngor ymarferol, cymorth emosiynol a thriniaeth i gleifion canser a’u hanwyliaid. Dysgwch fwy am sut rydym yn helpu, yma. 

Gellir talu am gymryd rhan yn y Raffl Haf  gyda cherdyn credyd neu ddebyd, siec, archeb bost neu arian parod. Yn anffodus ni ellir derbyn CAF neu dalebau elusen eraill fel taliad am docynnau. 

Bydd pob tocyn yn cael ei gynnwys yn y raffl cyn gynted ag y bydd y tocyn a’r taliad cyfan wedi’u derbyn. 

Y dyddiad cau ar gyfer prynu tocynnau Raffl Haf yw mis Gorffennaf 31 a'r dyddiad cau ar gyfer derbyn y tocynnau a thalu yw Awst 7.

Ni fydd tocynnau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu cynnwys yn y raffl, a bydd taliad yn cael ei drin fel rhodd i’n helpu i ariannu ein gwaith. 

Cyfrifoldeb 

Nid yw’r hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os caiff y dull talu a ddewiswyd ei ganslo ar gam.  

Ni chymerir unrhyw gyfrifoldeb am docynnau a thaliadau a gaiff eu colli, eu hoedi neu eu difrodi yn y post ac ni fydd nodyn o dystiolaeth postio yn cael ei dderbyn fel tystiolaeth o'i dderbyn. 

Rydym wedi ymrwymo i wneud yn siŵr nad yw gamblo yn cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell trosedd ac anhrefn e.e. gwyngalchu arian. Rydym hefyd wedi ymrwymo i amddiffyn pobl a phlant sy'n agored i niwed.  

Ni ddylid gwerthu tocynnau i unrhyw un o dan 18 oed. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gofynnwch am gerdyn adnabod/ID bob amser.  

Uchafswm nifer y tocynnau y gellir eu gwerthu i un person yw 50. 

Tynnu’r Raffl  

Bydd yr holl docynnau a dderbynnir ac y talwyd amdanynt yn llawn cyn y dyddiad cau yn cael eu cynnwys yn y raffl.  

Bydd y raffl yn cael ei thynnu ar Tenovus Cancer Care Head Office Jones Court, Cardiff CF10 1BR,a bydd tocynnau'n cael eu tynnu'n electronig gan ddefnyddio generadur haprifau.  

Bydd rhif y tocyn cyntaf a dynnir yn derbyn y wobr gyntaf o un wobr ariannol £1,500 

Bydd yr ail docyn a dynnir yn derbyn yr ail wobr o un wobr ariannol o £250. 

Bydd y trydydd, pedwerydd a phumed tocyn a dynnir yn derbyn y drydedd wobr o o un wobr ariannol o £50 yr un.  

Bydd y 75 rhif nesaf a dynnir yn derbyn un wobr ariannol o £10 yr un. 

Os na ellir cysylltu â'r enillydd dros y ffôn, bydd yn cael ei hysbysu'n ysgrifenedig gyda thaliad drwy siec.  

Bydd rhestr o’r rhifau buddugol ar gael ar wefan Gofal Canser Tenovus neu drwy ffonio 029 2076 8850.  

Mae canlyniad y Raffl Haf yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebiaeth.  

Ni chaniateir i unrhyw un dan 18 oed gymryd rhan – noder fod gamblo dan oed yn drosedd. Ni thelir gwobrau i unrhyw un dan 18 oed. 

Hunan Waharddiad 

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn gamblo yn gyfrifol, rydym yn cydnabod y gall gamblo fod yn broblem i rai. Os ydych chi neu aelod o'r teulu yn teimlo eich bod yn cael problemau gyda gamblo, gallwch ofyn am gyngor a chefnogaeth gan gwnselwyr hyfforddedig drwy Gambleaware. Ffoniwch y llinell rhadffôn ar 0808 8020 133 neu ymweld â’u gwefan gambleaware.co.uk. 

I gefnogi gamblwyr problemus, rydym yn gweithredu polisi hunan-wahardd, sy'n golygu na fyddwch yn derbyn unrhyw wybodaeth am ein Rafflau Mawr.  

I gael eich cynnwys ar ein rhaglen hunan-wahardd, cysylltwch â'n tîm gofal cefnogwyr dros y ffôn ar 029 2076 8850 neu drwy e-bost yn supportercare@tenovuscancercare.org.uk. 

If you or someone you love has been affected by cancer, our free Support Line is there for you. Just call 0808 808 1010